Voorwaarden huren Wijkcentrum

Artikel 1
De volgende artikelen zijn van toepassing voor iedere huurder, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door of vanwege de verhuurster anders is overeengekomen.

Artikel 2
In dit reglement wordt verstaan onder ‟verhuurster” het dagelijks bestuur van Stichting Wijkcentrum Schadewijk of degene die hiertoe is gemachtigd.

Artikel 3
De verhuurster zal, voor zover als dit mogelijk is, er voor zorgen dat de huurder onbelemmerd gebruik kan maken van het gehuurde.

Artikel 4
Met betrekking tot de huursom geldt het volgende:
a) op het eerste verzoek van verhuurster dient de huur te worgen voldaan
b) de verhuurster kan een borgsom van € 100,00 vragen
c) bij annulering van het gehuurde binnen 14 dagen voor de huurdatum van de gehuurde zaal wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Daarna is de huurder verplicht de volledige overeengekomen huursom te voldoen.

Artikel 5
De huurder dient het volgende in acht te nemen:a) het is niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan derden af te staan, tenzij anders in het huurcontract is vastgelegd.
a) het is de huurder niet toegestaan entree te heffen, tenzij anders is vastgelegd in het huurcontract.
b) het is in overleg met het Dagelijks Bestuur toegestaan eigen apparatuur te gebruiken.
c) het is enkel toegestaan om brandwerende en/of brandvertragende versiering aan te brengen.
d) alle aanwezige noodvoorzieningen mogen alleen in geval van nood gebruikt worden.
e) de nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd.
f) het gehuurde dient veeg – en tafelschoon te worden achtergelaten.
g) de regeling van de verwarming, de verlichting en de ventilatie berust bij de verhuurster.
h) het is verboden om binnen het gehuurde dranken of andere genotmiddelen te verkopen, tenzij anders in het huurcontract is vastgelegd.
i) de huurder dient er voor te waken dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers of omwonenden van het wijkcentrum.
J) de verhuurster zal bij vertrek van de huurder in de gelegenheid worden gesteld om de nodige controles uit te voeren en eventuele beschadigingen of vermissingen direct te verrekenen.
K) het is niet toegestaan te roken in het gebouw.
L) opslag van materialen is alleen toegestaan in overleg met het beheer. Incidenteel kan door de verhuurster op deze regel een uitzondering worden gemaakt.

Artikel 6
De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade aan het wijkcentrum en aan de inventaris, welke door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect is ontstaan.
Als de activiteiten niet op verantwoorde wijze zijn/worden georganiseerd dan heeft de verhuurster, of degene die zij daartoe heeft gemachtigd, het recht deze onmiddellijk te beëindigen.Als voor herhaling wordt gevreesd, dan wordt de toegang tot het wijkcentrum geweigerd.

Artikel 7
De verhuurster kan, indien er geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a) schade voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
b) verlies, diefstal of beschadiging van aan de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen toebehorende voorwerpen en kledingstukken.

Artikel 8
De huurder is verplicht zijn activiteiten vijftien minuten voor het einde van de huurperiode te beëindigen. De bar sluit een half uur voor sluitingstijd.

Artikel 9
Het gebruik van materialen die gevaar kunnen opleveren voor het gebouw en personen in of in de nabijheid van het wijkcentrum is ten strengste verboden.

Artikel 10
De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunning. Als de huurder de benodigde vergunning niet kan tonen, dan heeft de verhuurster het recht om de betreffende activiteit geheel of gedeeltelijk te verbieden.

Artikel 11
Alle kosten die verhuurster moet maken teneinde nakoming of ontbinding van de huurovereenkomst te krijgen, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 12
Als de huurder zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, dan heeft de verhuurster het recht  de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder rechtelijke tussenkomst of schriftelijke ingebrekestelling  is vereist.

Artikel 13
In alle gevallen, waarin het gebruiksreglement niet voorziet, beslist de verhuurster.

Artikel 14
Verhuring van de beschikbare ruimtes van het wijkcentrum geschiedt per dagdeel, waaronder wordt verstaan:
een ochtend: de tijd van 09.00 uur tot 13.00 uur, of een deel van deze tijd.
een middag: de tijd van 13.00 uur tot 17.00 uur, of een deel van deze tijd.
een avond: de tijd van 19.00 uur tot 23.00 uur, of een deel van deze tijd.
Voor afwijkende tijden kunnen andere huurprijzen worden overeengekomen.

Artikel 15
Dagdelen die op een algemene erkende feest- gedenkdag vallen, zijn nooit in een langdurig huurcontract inbegrepen. De carnavals dagen worden ook als zodanig beschouwd. Gebruik van het wijkcentrum voor één van deze dagen dient afzonderlijk te worden aangevraagd.

Artikel 16
Tot een maximum van drie dagdelen, per ingehuurd dagdeel per seizoen, is verhuurster in afwijking van het jaarcontract bevoegd een dagdeel te annuleren. De huurder zal hierover tijdig (zo mogelijk drie weken van te voren) bericht ontvangen en zal zo mogelijk in de gelegenheid worden gesteld het vervallen dagdeel op een ander tijdstip in te halen. Bij toepassing van deze bevoegdheid zal verhuurster de nodige terughoudendheid betrachten.

Artikel 17
Voor het hele gebouw geldt een rookverbod, en gebruik van verdovende middelen.De huurder is verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod en zal klaarblijkelijke overtreder direct aanspreken om de overtreding te stoppen. Bij herhaaldelijke overtreding van het verbod door een individu kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.Bij grove overtreding van het verbod kan verhuurster opdracht geven de activiteit te beëindigen. Bij herhaaldelijk grove overschrijding kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze gebruikersovereenkomst de huurovereenkomst terstond worden beëindigd.De aan verhuurster opgelegde boetes wegens overtreding van het rookverbod zullen direct worden doorberekend aan de huurder, bij wie de overtreding is vastgesteld. De huurder dient het bedrag van de boete en de eventuele extra kosten direct te voldoen aan de verhuurster.

Artikel 18
Rijwielen of andere vervoermiddelen mogen niet binnen het wijkcentrum worden geplaatst, met uitzondering van invalidenwagens.
Dieren worden in het wijkcentrum niet toegelaten behoudens blindengeleidehonden.